Algemene Voorwaarden

Welkom bij Pianolespraktijk Isoldes Vleugel

Algemene voorwaarden muzieklessen 2024

1. Muzieklessen aan huis

• De lessen worden wekelijks gegeven op een van tevoren afgesproken tijdstip.

• Een les duurt 30, 45, 60, 75 of 90 minuten en start op het afgesproken tijdstip.

2. Lestarieven en betaling

• Een lesseizoen bestaat uit 35 lessen. Het lestarief dat aan het begin van het lesseizoen wordt vastgesteld, is een maandelijks lestarief dat in de eerste week van elke kalendermaand op de rekening van Isoldes Vleugel gestort dient te worden. De betaling is gespreid over 12 maanden. 

• Voor iedere betaling is een factuur beschikbaar die eventueel op verzoek van de leerling overhandigd kan worden.

• Het lesseizoen loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

• Met de ondertekening van het lescontract verplicht de leerling zich tot maandelijks overschrijven van het vastgestelde maandtarief gedurende het gehele lesseizoen.

  • Indien de leerling de lessen wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van 2 maanden. De leerling verplicht zich de maanden die binnen de opzegtermijn vallen door te betalen.
  • Lescontracten worden jaarlijks automatisch verlengd. In december van ieder kalenderjaar zullen de tarieven voor het komende kalender jaar bekend gemaakt worden. 

• De docente behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor zij besluit te stoppen met het geven van lessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docente het gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen tot het reeds betaalde lesgeld. Alleen wanneer de docente het lesverband beëindigt, kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen maakt zij gebruik van de opzegtermijn en is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk.

• Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs” en zijn daardoor niet BTW-plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel BTW over het lesgeld betalen.

3. Jaarrooster

• Tijdens de schoolvakanties en feestdagen worden er geen lesgegeven. Hierbij wordt het vakantierooster van regio noord Nederland gevolgd. In het lesrooster zijn 35 lesweken, 4 inhaalweken en 13 lesvrije weken. 

4. Ziekte en lesuitval

• Indien de leerling verhinderd is om een les te volgen, dan is het mogelijk om deze les in te halen in de inhaalweken die in het jaarrooster zijn opgenomen.